70 godina postojanja skole

Škola ''Josif Marinković'' – adaptirana 1990. godineŠkola ''Josif Marinković'' – adaptirana 1990. godine
ISTORIJAT ŠKOLE

Zrenjanin, grad od davnina značajan kao političko-upravni, privredni i kulturni centar ima tradiciju bogatog muzičkog stvaralaštva.

Postoje podaci o razvijenom muzičkom životu još iz sredine 19. veka. Organizatori i nosioci muzičkog života u to vreme su bili muzički entuzijasti, a muzički ansambli su se najčešće formirali po nacionalnom i verskom kriterijumu. Tako su ostali zabeleženi nastupi učenika Muzičkog društva srpske crkvene opštine 1867. godine, koncert rimokatoličke muzičke škole 1873. godine, Srpskog crkvenog pevačkog društva 1879. godine, Velikobečkerečko pevačko društvo (1889) i druga. Godine 1899. u gradu je osnovana i Bečkerečka filharmonija koja je davala  po dva do tri koncerta mesečno.

Dugogodišnja tradicija u organizovanju muzičkih priredbi podrazumevala je i gostovanje muzičara iz drugih krajeva. Nastupali su interpretatori vokalne i instrumentalne muzike, kao i muzičke grupe iz drugih sredina – češka opera, studenti muzike iz Madrida i drugi. Svi ovi koncerti su bili dobro posećeni što ukazuje na veliku zainteresovanost građana za muzičke manifestacije. Ova muzička tradicija nastavljena je odmah posle završetka Prvog svetskog rata.

Nakon oslobođenja grada i završetka Drugog svetskog rata trebalo je nastaviti razvijen muzički život i obogatiti novim vrednostima jednu kulturu – muzičku – koja je sve više postajala potreba širokih društvenih slojeva. Zapažala se težnja da se nešto učini na organizaciji muzičkog života u gradu. Postepeno su se počeli  formirati mnogi horovi i orkestri pri osnovnim školama, jedinicama JNA, u organizacijama privrednih i društvenih delatnosti itd. Ovim ansamblima rukovodili su muzičari, a oni su – kao i članovi ansambla – bili ljudi različitih zanimanja, iz svih društvenih slojeva.

Prva generacija niže muzičke školePrva generacija niže muzičke školeOvakav posleratni razvoj muzičkog života nametnuo je potrebu školovanja muzičkih kadrova – potrebu za osnivanjem muzičke škole u gradu.

Pripreme za otvaranje muzičke škole počele su tokom 1947. godine.

Po dobijanju rešenja Ministarstva prosvete, godine 1948. osnovana je muzička škola pod imenom Gradska niža muzička škola. Školi je bilo odobreno otvaranje klavirskog, gudačkog i duvačkog odseka. Te godine upisano je u I razred oko 150 učenika.

Škola je počela sa radom u zgradi koja se nalazila u ulici Ive Lole Ribara broj 46. Od novembra 1949. godine preseljena je u novu zgradu na Trgu slobode broj 7, gde se i danas nalazi.

Već sa završetkom prve generacije učenika Gradske niže muzičke škole (školske 1953/54) osećala se potreba za osnivanjem srednje muzičke škole, jer je dobar deo svršenih učenika želeo da nastavi školovanje.

Godine 1961. Ministarstvo prosvete NR Srbije dalo je saglasnost za otvaranje Srednje muzičke škole u Zrenjaninu, te je škola počela sa radom školske 1961/62. godine. Srednji stupanj škole imao je dva odseka: teorijsko-nastavnički i umetnički. Od te školske godine niža i srednja škola čine jedinstvenu muzičku školu pod nazivom Muzička škola "Josif Marinković".Prva generacija srednje muzičke školePrva generacija srednje muzičke škole

Godine 1963. Statutom škole određen je 13. maj – dan smrti Josifa Marinkovića, kompozitora čije ime nosi škola – kao Dan škole.

Sa reformom školstva 1974/1975. godine, srednja muzička četvorogodišnja škola bila je podeljena na dva stupnja. Tada je škola nosila naziv Osnovna organizacija udruženog rada (OOUR) za posebno muzičko vaspitanje i obrazovanje. Od 1977. do 1983. godine škola radi u sastavu Obrazovnog centra ''Koča Kolarov'' Zrenjanin. Reformom školstva 1983. godine i ukidanjem dvostepenog srednjoškolskog sistema, te rasformiranjem pomenutog Obrazovnog centra, muzička škola postaje jedinstvena četvorogodišnja srednja škola, noseći svoj raniji naziv – Muzička škola ''Josif Marinković''. U školi se od tada nastava izvodi kao individualna, grupna i odeljenska.

Do 2012. godine Muzičkom školom ''Josif Marinković'' rukovodilo je 14 direktora ili vršilaca te dužnosti. Svi su oni svojim radom i zalaganjem nastojali da poboljšaju uslove rada škole, da unaprede njen rad, prošire njenu delatnost i afirmišu je u društvenoj sredini. U tome naročite zasluge pripadaju: Mitrović Katici (profesoru srpsko-hrvatskog jezika; 1948), Konjević Marku (profesoru drvenih duvačkih instrumenata; 1951–1961), Kirćanski Bošku (profesoru muzičko-teorijskih predmeta; 1962–1968), Omorac Dušanu (profesoru muzičko-teorijskih predmeta; 1968–1978), Stojanović mr Saveti (profesoru istorije; 1978–1983), Negovanović Živoradu (profesoru fizičkog vaspitanja; 1983–1996) i Obradović Miloradu (profesoru matematike; 1996–2012) – rukovodiocima koji su svojim predanim dugogodišnjim radom omogućili da Muzička škola ''Josif Marinković'', više od pola veka postojanja, istraje u ulozi jednog veoma značajnog stožera kulturnog života grada.

 

 

Više podataka o istorijatu Škole možete pronaći u knjizi:

Mr Saveta Stojanović, Muzička škola ''Josif Marinković'' 1948–1998, Atelje FORSA, Zrenjanin, 1998.

 

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!