70 godina postojanja skole

 

Muzička škola ''Josif Marinković'' iz Zrenjanina obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja i vaspitanja – obrazovno-vaspitni rad – ostvarivanjem školskog programa za muzičko obrazovanje, u skladu sa Ustavom republike Srbije, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o osnovnoj školi, Zakonom o srednjoj školi i Statutom škole. Obrazovno-vaspitni rad u smislu ovog zakona obuhvata nastavu i druge oblike organizovanog rada sa učenicima i decom. Obrazovno-vaspitni rad obavlja se na srpskom jeziku.

Delatnost škole se odvija kroz sedam odseka koji su organizovani kao stručna veća (videti ovde). Osnovna delatnost škole je obrazovanje i vaspitanje u okviru osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja i vaspitanja koju Škola obavlja samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama i ustanovama i ostvaruje se kroz:

1.  nastavu obaveznih, izbornih i fakultativnih predmeta;

2.  dopunsku i dodatnu nastavu;

3.  pripremnu nastavu

4.  dodatnu podršku učenicima sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom;

5.  sportske i kulturne aktivnosti;

6.  ostvarivanje programa zdravstvene i socijalne zaštite;

7.  ostvarivanje programa zaštite životne sredine;

8.  saradnju sa porodicom;

9.  saradnju sa lokalnom samoupravom;

10. rad školske biblioteke;

11. ostvarivanje programa zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i programa prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja;

12. kulturnu i javnu delatnost i druge društvene aktivnosti;

13. smotre i preslušavanja;

14. interne i javne časove;

15. druge aktivnosti, u skladu sa zakonom.

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!