Испити

У Музичкој школи ''Јосиф Маринковић'' из Зрењанина полажу се различити испити:

Пријемни испит ОМШ

Пријемни испит полажу сви заинтересовани кандидати који испуњавају услове за упис у I разред основне музичке школе, без обзира на то да ли јесу или нису похађали програм припремног разреда. Кандидати који задовољавају услове уписују се у I разред основне музичке школе.

Према Правилнику о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање (“Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2019) предвиђена је старосна граница за упис у I разред основне музичке школе:

ИНСТРУМЕНТ/СОЛО ПЕВАЊЕ СТАРОСНА ГРАНИЦА
виолина, виола, виолончело, гитара, тамбура E-прим, харфа (педална и непедална), клавир, хармоника, флаута
9 година и млађи
кларинет, саксофон, труба, тромбон, удараљке и контрабас
11 година и млађи
соло певање женски гласови
13 година и старији
соло певање мушки гласови
16 година и старији

Изузетно, у I разред основне музичке школе може се уписати и ученик старији него што је прописано, као и дете предшколског узраста, уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.

Пријемни испит полаже се пре уписа у I разред основне музичке школе, по правилу у јунском или августовском испитном року. На пријемном испиту врши се провера музичких способности, тако да пријемни испит чине:

Певање дечије песме по слободном избору

Репродуковање певањем тонова и краћих мелодијских мотива које наставник свира на клавиру

Репродуковање куцањем краћих ритмичких мотива

У оквиру пријемног испита за упис у основну музичку школу врши се и психолошко тестирање. Психолошко тестирање усмерено је на упознавање са склоностима, мотивацијом и базичним когнитивним способностима (пажња, концентрација) ученика, а у сврху пружања подршке ученицима и њиховим родитељима у музичком образовању. Резултати психолошког тестирања се не бодују и не улазе у коначан збир остварених резултата на пријемном испиту.

Основно музичко образовање стиче се похађањем наставе или полагањем испита. Сваке школске године, пре одржавања пријемног испита, школа доноси план уписа, то јест, утврђује број ученика који могу да упишу I разред основног музичког образовања и завршавају основно музичко образовање похађањем наставе. Сви кандидати који се на ранг листи, формираној на основу броја бодова остварених на пријемном испиту, нађу на позицији преко броја планираног планом уписа (испод црте) стичу право уписа у I разред основног музичког образовања без похађања наставе, односно основно музичко образовање стичу полагањем испита. Полагање испита за ове ученике из предмета предвиђених програмом наставе и учења школа не наплаћује. На крају сваке школске године (31.08) постоји могућност да ученик који стиче образовање полагањем испита, промени статус и настави школовање похађањем наставе уколико након пријемног испита остане непопуњено место на изабраном инструменту.

Пријемни испит СМШ

Пријемни испит полаже се пре уписа у први разред средње музичке школе и могу му приступити кандидати који имају завршену основну музичку школу. Такође, могу му приступити и кандидати који немају завршену основну музичку школу, ако претходно положе испит за ниво знања основне музичке школе (диференцијални испит) који је на нивоу завршног испита основног музичког образовања.

Испит за ниво знања основне музичке школе састоји се из провере познавања дисциплина:

 • Солфеђо
 • Теорија музике
 • Инструмент/Соло певање

Кандидати који нису завршили редовно основно школовање, а завршили су основну музичку школу могу да се упишу у средњу музичку школу где похађају наставу стручних предмета.

Школе могу вршити проверу психофизичких предуслова за бављење музиком.

Пријемни испит за средњу музичку школу полаже се само у јунском испитном року.

Календар пријемног испита и уписа у први разред средње музичке школе, као и задатке који ће се појавити на пријемном испиту (Солфеђо, Теорија музике), за сваку школску годину благовремено прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Одсек класичне музике

Кандидати за упис на Одсек класичне музике могу да остваре највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

Инструмент/Соло певање

200 бодова

Солфеђо са теоријом музике – усмени испит

100 бодова

Приликом полагања пријемног испита за Одсек класичне музике ученик изводи унапред припремљен програм из Инструмента/Соло певања, а појединачни захтеви испита разликују се у односу на одабрани инструмент.

ИНСТРУМЕНТ/СОЛО ПЕВАЊЕ:

 • Етида
 • Полифона композиција
 • Први став сонате
 • Композиција по слободном избору
 • Скала
 • Етида
 • Циклични облик – најмање два става или Тема са варијацијама
 • Композиција по слободном избору
 • Скала
 • Етида
 • Први став сонат или концерта или Тема са варијацијама
 • Композиција по слободном избору
 • Скала
 • Етида
 • Композиција по слободном избору
 • Етида
 • Две композиције различитог карактера
 • Скала дурска и молска
 • Етида
 • Композиција по слободном избору
 • Скала дурска и молска
 • Етида
 • Први став сонате или концерта
 • Скала дурска и молска
 • Етида
 • Композиција по слободном избору
 • Једна вокализа
 • Једна композиција старог мајстора
 • Једна песма по слободном избору

 

Солфеђо са теоријом музике представља други део пријемног испита за Одсек класичне музике, у оквиру којег не постоји унапред припремљен програм. Кандидати на лицу места добијају непознате примере и сви захтеви испита реализују се усмено.

СОЛФЕЂО СА ТЕОРИЈОМ МУЗИКЕ:

 • Мелодијска вежба с листа
 • Ритмичко читање с листа
 • Питања из Теорије музике (усмено)

Кандидат за упис у средњу музичку школу положио је пријемни испит за Одсек класичне музике ако је остварио најмање 120 бодова из Инструмента/Соло певања и 60 бодова из Солфеђа са теоријом музике.

Одсек за музичку теорију и Одсек за музичку продукцију и обраду звука

Кандидати за упис на Одсек за музичку теорију, као и за Одсек за музичку продукцију и обраду звука, могу да остваре највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

Солфеђо – усмени испит

100 бодова

Солфеђо – писмени испит

100 бодова

Теорија музике – писмени испит

100 бодова

На пријемном испиту за Одсек за музичку теорију и Одсек за музичку продукцију и обраду звука не постоји унапред припремљен програм. Испит из предмета Солфеђо садржи усмени и писмени део, док се Теорија музике полаже путем тестирања. Испитни захтеви из оба предмета ослањају се на градиво годишњих (завршних) испита основног музичког образовања.

СОЛФЕЂО:

 • Мелодијска вежба с листа 
 • Ритмичко читање с листа

Једногласни мелодијско-ритмички диктат

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ:

Тест из Теорије музике

Кандидат за упис у средњу музичку школу положио је пријемни испит за Одсек за музичку теорију или Одсек за музичку продукцију и обраду звука ако је остварио најмање 60 бодова на усменом испиту из Солфеђа, 60 бодова на писменом испиту из Солфеђа и 60 бодова на тесту из Теорије музике.

Годишњи испит ОМШ

Према Правилнику о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање (“Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2019) годишњи испит, односно завшни испит (за ученике завршних разреда) полажу ученици одређених разреда из седећих предмета:

Ученици III, IV, V и VI разреда шестогодишњег, односно II, III и IV разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања

Ученици III и VI разреда шестогодишњег и II и IV разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања

Ученици VI разреда шестогодишњег и IV разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања

Ученици II и IV разреда Соло певања

Ученици који су започели образовање у основној музичкој школи пре школске 2019/2020. године, завршавају школовање према Правилнику о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010), односно по старом наставном плану и програму. У односу на поменути акт, годишњи испит полажу ученици одређених разреда из седећих предмета:

Ученици III, IV, V и VI разреда шестогодишњег, II, III и IV разреда четворогодишњег, и II разреда двогодишњег основног музичког образовања и васпитања

Ученици III и VI разреда шестогодишњег, II и IV разреда четворогодишњег, и II разреда двогодишњег основног музичког образовања и васпитања

Ученици VI разреда шестогодишњег, IV разреда четворогодишњег и II разреда двогодишњег основног музичког образовања и васпитања

Ученици II разреда двогодишњег основног музичког образовања и васпитања

Испитни захтеви годишњих (завршних) испита за сваки предмет детаљно су изложени у наведеним правилницима.

Годишњи испит СМШ

Ученици средње музичке школе на крају сваке школске године из појединих предмета полажу годишњи испит, а на крају школовања матурски испит.

Наставничко веће може ослободити полагања дела годишњег испита или испита у целости, ученике који су освојили награде на домаћим и међународним такмичењима из Главног предмета, у обиму који је адекватан изведеном програму на такмичењима. За ученике се може организовати годишњи испит у форми солистичког концерта.

Годишњи испит, за ученике којима је одобрено убрзано напредовање, полаже се у два испитна рока. У јануарском испитном року полаже се испит разреда у који су уписани текуће школске године, а испити за наредни разред полажу се у јунском или августовском испитном року.

Годишњи испити се, за ученике срење школе који наставу похађају према Правилнику о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу (“Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/2020) обављају из следећих предмета, у зависности од одсека који похађају:

РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

I

Инструмент/Соло певање

II

Инструмент/Соло певање

III

Инструмент/Соло певање

IV

Матурски испит

РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

I

Солфеђо, Хармонија

II

Солфеђо, Хармонија

III

Солфеђо, Хармонија

IV

Матурски испит

РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

I

Звучно-музички процес, МИДИ

II

Звучно-музички процес, МИДИ

III

Звучно-музички процес, МИДИ

IV

Матурски испит

Ученици који су започели образовање у средњој музичкој школи пре школске 2020/2021. године, завршавају школовање према Правилнику о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада култура, уметност и јавно информисање (Службени гласник РС – Просветни гласник“ 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13, 14/13 и 10/16) односно по старом наставном плану и програму. У односу на поменути акт, годишњи испит полажу ученици свих разреда из седећих предмета, у зависности од одсека који похађају:

РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

I

Главни предмет, Теорија музике

II

Главни предмет, Камерна музика, Солфеђо, Упоредни клавир

III

Главни предмет, Камерна музика

IV

Солфеђо, Хармонија

РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

I

Солфеђо, Теорија музике

II

Солфеђо, Клавир

III

Солфеђо, Хармонија, Контрапункт, Дириговање

IV

Контрапункт, Дириговање, Клавир

РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

I

Солфеђо, Теорија музике

II

Солфеђо, Упоредни клавир

III

Солфеђо, Главни предмет, Технологија звучно-музичког процеса – АУДИО

IV

Солфеђо, Хармонија

Испитни захтеви годишњих испита за сваки предмет детаљно су изложени у наведеним правилницима.

Разредни испит

Разредни испит полажу ученици који, у току школске године, нису похађали више од трећине укупног броја часова, а утврди се да нису савладали садржај наставног програма за тај разред.

Ученици такође полажу разредни испит из предмета из којег није одржано више од трећине часова утврђених наставним планом.

Ученици који добију негативну оцену на разредном испиту полажу поправни испит у августовском року, а ученици завршног разреда у јунском и августовском року. Распоред полагања разредних испита објављује се благоремено на огласној табли и сајту школе.

Поправни испит

Ученик који има до две недовољне закључене оцене из предмета предвиђених планом и програмом наставе и учења за одређени разред полаже поправни испит у августовском року, а ученик завршног разреда у јунском и августовском року.

Испит за ниво знања првог циклуса

Испит за ниво знања првог циклуса полажу ученици који немају завршен први циклус основног музичког образовања, а желе да се упишу у други циклус основног музичког образовања.

Термини полагања испита за ниво знања првог циклуса за основну музичку школу биће благовремено истакнути на сајту школе и на огласним таблама у школи. 

Испит за ниво знања основне музичке школе

Испит за ниво знања основне музичке школе полажу ученици који немају завршену основну музичку школу, а желе да упишу средњу музичку школу.

Испит за брже напредовање

Испити за брже напредовање ученика основне музичке школе могу се пријавити до 15-тог у месецу испитног рока (јануар, април, јун и август).

Смотре ОМШ

Смотре се организују у циљу провере знања и напредовања ученика у току и на крају школске године према наставном плану и програму одговарајућег одсека и предмета и остварују се на основу школског програма.

Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања. Њихова сврха је да омогуће јавни увид у процес учениковог развоја и напретка, као и да буду неопходан полигон за ученичко рано стицање извођачког искуства.

Смотре СМШ

Смотре се организују у циљу провере знања и напредовања ученика у току и на крају школске године према наставном плану и програму одговарајућег одсека и предмета и остварују се на основу школског програма.

Смотре не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања. Њихова сврха је да омогуће јавни увид у процес учениковог развоја и напретка, као и да буду неопходан полигон за ученичко рано стицање извођачког искуства.

Матурски испит

Матурски испит полажу ученици средње школе који наставу похађају према Правилнику о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада култура, уметност и јавно информисање (Службени гласник РС – Просветни гласник“ 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13, 14/13 и 10/16). Матурски испит се полаже по завршетку школовања.

Предмети из којих се полажу матурски испити се разликују у зависности од одсека:

Српски језик и књижевност – израда писменог задатка

Главни предмет – извођење испитног програма

Након успешно спроведеног матурског испита ученик завршава школовање и добија звање Музички извођач – класичне музике.

Српски језик и књижевност – израда писменог задатка

Хармонија – писмени и усмени испит

Солфеђо – писмени и усмени испит

Након успешно спроведеног матурског испита ученик завршава школовање и добија звање Музички сарадник – теоретичар.

Српски језик и књижевност – израда писменог задатка

Технологија звучно-музичког процеса, савремена МИДИ композиција и продукција – израда и одбрана матурског рада

Након успешно спроведеног матурског испита ученик завршава школовање и добија звање Дизајнер звука.

Уметничка матура

Ученици који заврше четворогодишње средње уметничко образовање и васпитање полагаће уметничку матуру по програму који је утврђен Правилником о програму опште и уметничке матуре (“Службени гласник РС – Просветни гласни“, бр. 11/17) почев од школске 2020/2021. године.

Циљ уметничке матуре је да се путем испита из различитих општеобразовних наставних Предмета и испитом из уметничког наставног предмета провере постигнућа ученика на крају четворогодишњег уметничког средњег образовања и васпитања, а ради утврђивања премности за обављање послова и занимања обухваћених одређеним образовним профилом или за даљи наставак образовања на високошколској установи.

Уметничку матуру полажу ученици који су завршили четврти разред средњег уметничког образовања и васпитања, односно средњу уметничку школу. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу уметничку матуру у складу са њиховим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева одређена врста инвалидитета, у складу са законом.

Садржај уметничке матуре чине испити са Листе општеобразовних предмета, као и код опште матуре, и испит из уметничког наставног предмета. Уметнички наставни предмети су они предмети који су утврђени наставним планом и програмом/планом и програмом наставе и учења, а основ за полагање су садржаји наставног програма датог предмета.

Уметничку матуру чини обавезни и изборни део.

Обавезни део уметничке матуре

Обавезни део матуре је обавезан за све ученике.

Обавезни део уметничке матуре чине три испита из следећих наставних предмета:

 • Српски језик и књижевност, односно Матерњи језик и књижевност;
 • Наставни предмет по избору;
 • Уметнички наставни предмет.

Српски језик и књижевност, односно Матерњи језик и књижевност у обавези су да полажу сви ученици.

Наставни предмет по избору је предмет који ученик обавезно мора да изабере са Листе општеобразовних наставних предмета:

 • Српски језик и књижевност/Матерњи језик и књижевност,
 • Страни језик,
 • Математика,
 • Физика,
 • Хемија,
 • Биологија,
 • Географија,
 • Историја и
 • Српски као нематерњи језик. Српски као нематерњи језик могу да изаберу само ученици који су образовање и васпитање стицали на једном од језика националних мањина.

Уметнички наставни предмет ученик полаже у зависности од врсте средњег уметничког образовања, као и у зависности од одсека за који се определио:

Српски језик и књижевност – стандардизован тест

Општеобразовни предмет по избору са листе – стандардизован тест

Инструмент/Соло певање – извођење испитног програма

Српски језик и књижевност – стандардизован тест

Општеобразовни предмет по избору са листе – стандардизован тест

Солфеђо – једногласни и двогласни диктат, записивање народне песме са текстом према певању наставника; парлато – из оквира градива из ритма; мелодијска етида за певање са листа

Хармонија – писмени део испита: xармонизација задатог сопрана; хармонизација обележеног баса; усмени део испита: три питања из градива хармоније; свирање једне модулације на клавиру

Српски језик и књижевност – стандардизован тест

Општеобразовни предмет по избору са листе – стандардизован тест

Технологија звучно-музичког процеса, савремена МИДИ композиција и

продукција  – самостално, ауторско дело у трајању 4–6 минута

Изборни део уметничке матуре

Изборни део уметничке матуре истоветан је са изборним делом опште матуре.

Изборни део је део за који ученик може да се определи у зависности од захева високошколске установе на којој планира да настави образовање. Уколико се ученик у предвиђеном року определи за полагање изборног дела опште матуре, овај део испита постаје обавезан за тог ученика. Ученик може да одустане од полагања овог дела у року који је прописан Школским календаром за средње школе за полагње опште матуре. У изборном делу ученик може да бира наставне предмете са Листе општеобразовних наставних предмета и то бира само оне предмете које није полагао у оквиру обавезног дела. Број изборних предмета, које ученик бира, није ограничен.

Начин полагања уметничке матуре

Ученик полаже испит из општеобразовних наставних предмета на исти начин као и ученик општег средњег образовања.

Уметничка матура полаже се, на целој територији Републике Србије, у исто време и план полагања је утврђен је Школским календаром за средње школе. План полагања уметничке матуре подразумева два редовна испитна рока: јунски и августовски. Ученици који не положе уметничку матуру у редовном року полажу у следећем испитном року у складу са прописаним календаром.

Сваки ученик је у обавези да у календаром прописаном року поднесе пријаву школи за полагање уметничке матуре. Пријава садржи списак наставних предмета из обавезног дела уметничке матуре и, уколико ученик жели да полаже изборни део уметничке матуре, списак наставног/-их предмета изборног дела уметничке матуре. Ученик има право да одустане од изборног дела уметничке матуре у року који је прописан календаром. Ученик је положио уметничку матуру када положи све испите из обавезног дела.

Након положених свих испита ученику се издаје јавна исправа о положеној уметничкој матури која садржи: називе наставних предмета из обавезног као и изборног дела, оцене и остварени проценат/ број поена за сваки наставни предмет и проценат решености задатака за сваки ниво стандарда.

Ученик са положеном уметничком матуром може да се упише на високошколску установу под условима које та установа прописује, односно у складу са законом.

Право на полагање опште матуре

Ученици који су завршили четврти разред средњег стручног односно уметничког образовања и васпитања имају право да полажу општу матуру, односно њен део, у складу са законом.