Стручни активи

У школској 2020/2021. години у школи постоји два Стручна актива.

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ у школској 2019/2020. години чине:

ЧЛАН ЗАДУЖЕЊЕ
Нинковић Јелена
координатор, наставник клавира
Маћешић Бојанa
члан, наставник клавира
Немчев Веснa
члан, наставник виолине
Ковачевић Добрила
члан, наставник клавира
Ћирић Слободан
члан, наставник трубе
Милосављевић Вребалов Александра
члан, стручни сарадник - нототекар-медијатекар
Станојев Милошевић Бојана
члан, представник родитеља
Алексић Марија
члан, представник Ученичког парламента

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА у школској 2019/2020. години чине:

ЧЛАН ЗАДУЖЕЊЕ
Стојанов Славица
координатор, стручни сарадник - педагог
Бирка Светлана
члан, наставник соло певања
Грбић Јелена
члан, наставник харфе
Павловић Немања
члан, наставник клавира
Марјански Ксенија
члан, наставник стручнотеоријских предмета
Миладиновић Ђорђе
члан, наставник рачунарства и информатике
Симић Бранислав
члан, наставник хармонике
Шивег Тибор
члан, наставник виолине
Шомођи Елеонора
члан, наставник флауте