Упис у припремни разред

У припремни разред могу се уписати деца која полазе у I и II разред основне школе (од 7 и 8 година).

Пријављивање за упис у припремни разред врши се у јуну и августу. Број полазника је ограничен, пошто група може да има до 15 ученика.

Часови припремног разреда се одвијају се два пута недељно (70 часова годишње) према распореду часова који је видљив на сајту и огласној табли школе (унутар распореда за ОМШ). Неки од циљева наставе су развијање музикалности, интересовања и љубави према музици, музичко описмењавање, усвајање великог броја песама са текстом, као и развијање смисла за импровизацију и способност активног слушања музике.

Кроз постепено остваривање циљева и задатака, припремни разред упућује децу млађег узраста ка основном музичком образовању и васпитању. Развијајући слух, гласовни опсег и музичку меморију, деца обогаћују сопствени музички фонд. Боравак деце у музичкој школи у току припремног разреда пружа им прилику и за боље упознавање са музичким инструментима, како би били у могућности да, када дође време за то, одаберу управо онај инструмент који им се допада и који им највише одговара.

Настава за припремни разред одвија се према Правилнику о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање (”Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/2019).

Упис у основну музичку школу

Ученици се уписују у I разред основног музичког образовања и васпитања након успешно положеног пријемног испита. На огласној табли школе објављују се резултати пријемног испита, као и тачан датум када је потребно доћи и уписати дете.

На крају сваке школске године, у јуну, након успешно завршене године и положених годишњих испита, родитељ или други законски заступник уписује ученика у наредни разред.

Упис у средњу музичку школу

Ученици се уписују у музичку школу према редоследу који се утврђује на основу:

–          успеха на пријемном испиту и

–          успеха у претходном школовању, и то:

а) општег успеха у основној музичкој школи,

б) општег успеха из последња три завршна разреда основне школе.

а) Општи успех у основној музичкој школи у трајању од шест година исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају IV, V и VI разреда и помноже се бројем 2.

Општи успех у основној музичкој школи у трајању од четири године исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају II, III и IV разреда и помноже се бројем 2.

Општи успех у основној музичкој школи у трајању од две године исказује се бројем бодова тако што се средња оцена на крају II разреда помножи бројем 6.

Укупан број бодова заокружи се на две децимале. На основу општег успеха у музичкој школи кандидат може да оствари највише 30 бодова.

б) Општи успех у последња три разреда основне школе, које је кандидат завршио, исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају VI, VII и VIII разреда основне школе и помноже се бројем 2.

Укупан број бодова заокружује се на две децимале. На основу општег успеха из последња три разреда основне школе кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Када већи број кандидата, од броја предвиђеног за упис у средњу музичку школу, оствари исти број бодова, предност у рангирању (до броја предвиђеног за упис) имају кандидати који имају већи број бодова из Главног предмета (Инструмента/Соло певања за Одсек класичне музике, односно Солфеђа за Одсек за музичку теорију и Одсек за музичку продукцију и обраду зваука).