Средња музичка школа

Музичка школа “Јосиф Маринковић“ из Зрењанина спроводи делатност средњег музичког образовања и васпитања према Правилнику о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу (“Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/2020), као и према Правилнику о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада култура, уметност и јавно информисање (“Службени гласник РС – Просветни гласник“ 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13, 14/13 и 10/16).

Детаљније о пријемном испиту за упис у средњу музичку школу, као и о осталим испитима током школовања, погледајте на страници ИСПИТИ