Основна музичка школа

Музичка школа “Јосиф Маринковић“ из Зрењанина спроводи делатност основног музичког образовања и васпитања према Правилнику о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање (“Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2019), као и према Правилнику о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010).

По новом правилнику, основно музичко образовање и васпитање траје четири или шест година и остварује се у складу са посебним законом и школским програмом. Реализује се у два циклуса.

Шестогодишње музичко образовање и васпитање

У оквиру шестогодишњег основног музичког образовања и васпитања у Музичкој школи “Јосиф Мариновић“ из Зрењанина изучавају се следећи инструменти: виолина, виола, виолончело, гитара, тамбура, тромбон, труба, клавир, кларинет, саксофон, удараљке, флаута, хармоника и харфа.

ПРЕДМЕТИ

ПРВИ ЦИКЛУС

ДРУГИ ЦИКЛУС

I разред

II разред

III разред

IV разред

V разред

VI разред

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

Инструмент

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

66

Солфеђо

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

66

Оркестар/Хор/

Камерна музика

2

70

2

70

2

66

Теорија музике

1

33

УКУПНО ЧАСОВА:

4

140

4

140

4

140

6

210

6

210

7

231

Наставу предмета Оркестар похађају ученици виолине, виоле, виолончела, гитаре, тамбуре, тромбона, трубе, кларинета, саксофона, флауте, удараљки и хармонике. Наставу предмета Хор похађају ученици клавира и харфе.

Четворогодишње музичко образовање и васпитање

У оквиру четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања у Музичкој школи “Јосиф Мариновић“ из Зрењанина изучавају се контрабас и соло певање.

ПРЕДМЕТИ

ПРВИ ЦИКЛУС

ДРУГИ ЦИКЛУС

I разред

II разред

III разред

IV разред

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

Инструмент

2

70

2

70

2

70

2

66

Солфеђо

2

70

2

70

2

70

2

66

Оркестар/ Хор/

Камерна музика

2

70

2

66

Теорија музике

1

33

УКУПНО ЧАСОВА:

4

140

4

140

6

210

7

231

ПРЕДМЕТИ

ПРВИ ЦИКЛУС

ДРУГИ ЦИКЛУС

I разред

II разред

III разред

IV разред

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

Соло певање

2

70

2

70

2

70

2

66

Солфеђо

2

70

2

70

2

70

2

66

Упоредни клавир

1

35

1

35

1

35

1

33

Теорија музике

1

33

УКУПНО ЧАСОВА:

5

175

5

175

5

175

6

198

Ученици контрабаса похађају наставу предмета Оркестар.

Ученици соло певања похађају наставу предмета Упоредни клавир.

Настава камерне музике организује се за ученике IV, V и VI разреда шестогодишњег, као и за ученике III и IV разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања у случају када школа није у могућности да формира велике ансамбле – хор и оркестар и у оквиру додатне наставе.

Програм наставе и учења у основној музичкој школи прилагођава се ученицима са сметњама и инвалидитетом, путем спровођења мера индивидуализације (прилагођавањем простора и услова, метода рада, дидактичког материјала, начина давања инструкције и др, као и изменама садржаја активности, садржаја учења и исхода образовања и васпитања), односно припремом индивидуалног образовног плана, у складу са правилником којим се прописују ближа упутствима за остваривање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање.

Ученици који су започели образовање у основној музичкој школи пре школске 2019/2020. године завршавају школовање по Правилнику о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010), односно по старом правилнику о наставном плану и програму.

По старом правилнику, основно музичко образовање и васпитање траје две, четири или шест година и остварује се у складу са посебним законом и школским програмом. Реализује се у два циклуса.

Шестогодишње музичко образовање и васпитање

ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД

Трајање образовања

ПРВИ ЦИКЛУС

ДРУГИ ЦИКЛУС

I

II

III

IV

V

VI

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

Инструмент

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

6 година

Солфеђо

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Теорија музике

1

35

Хор/ Оркестар/

Камерна музика

2

70

2

70

2

70

УКУПНО ЧАСОВА:

4

140

4

140

4

140

6

210

6

210

7

245

Четворогодишње музичко образовање и васпитање

ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД

Трајање образовања

ПРВИ ЦИКЛУС

ДРУГИ ЦИКЛУС

I

II

III

IV

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

4 године

Инструмент

2

70

2

70

2

70

2

70

Солфеђо

2

70

2

70

2

70

2

70

Теорија музике

1

35

Хор/Оркестар/Камерна музика

2

70

2

70

УКУПНО ЧАСОВА:

4

140

4

140

6

210

7

245

Двогодишње музичко образовање и васпитање

ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД

Трајање образовања

ПРВИ ЦИКЛУС

ДРУГИ ЦИКЛУС

I

II

нед.

год.

нед.

год.

2 године

Певање

2

70

2

70

Солфеђо

3

105

2

70

Теорија музике

1

35

Упоредни клавир

1

35

1

35

УКУПНО ЧАСОВА:

6

210

6

210

Испити у основној музичкој школи

Који испити се полажу у основној музичкој школи можете погледати на страници ИСПИТИ