Osnovna muzička škola

Muzička škola ”Josif Marinković” iz Zrenjanina sprovodi delatnost osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja prema Pravilniku o planu i programu nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/2019), kao i prema Pravilniku o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/2010).

Po novom pravilniku, osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje traje četiri ili šest godina i ostvaruje se u skladu sa posebnim zakonom i školskim programom. Realizuje se u dva ciklusa.

Šestogodišnje muzičko obrazovanje i vaspitanje

U okviru šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja u Muzičkoj školi ”Josif Marinović” iz Zrenjanina izučavaju se sledeći instrumenti: violina, viola, violončelo, gitara, tambura, trombon, truba, klavir, klarinet, saksofon, udaraljke, flauta, harmonika i harfa.

PREDMETI

PRVI CIKLUS

DRUGI CIKLUS

I razred

II razred

III razred

IV razred

V razred

VI razred

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

Instrument

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

66

Solfeđo

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

66

Orkestar/Hor/

Kamerna muzika

2

70

2

70

2

66

Teorija muzike

1

33

UKUPNO ČASOVA:

4

140

4

140

4

140

6

210

6

210

7

231

Nastavu predmeta Orkestar pohađaju učenici violine, viole, violončela, gitare, tambure, trombona, trube, klarineta, saksofona, flaute, udaraljki i harmonike. Nastavu predmeta Hor pohađaju učenici klavira i harfe.

Četvorogodišnje muzičko obrazovanje i vaspitanje

U okviru četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja u Muzičkoj školi ”Josif Marinović” iz Zrenjanina izučavaju se kontrabas i solo pevanje.

PREDMETI

PRVI CIKLUS

DRUGI CIKLUS

I razred

II razred

III razred

IV razred

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

Instrument

2

70

2

70

2

70

2

66

Solfeđo

2

70

2

70

2

70

2

66

Orkestar/ Hor/

Kamerna muzika

2

70

2

66

Teorija muzike

1

33

UKUPNO ČASOVA:

4

140

4

140

6

210

7

231

PREDMETI

PRVI CIKLUS

DRUGI CIKLUS

I razred

II razred

III razred

IV razred

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

Solo pevanje

2

70

2

70

2

70

2

66

Solfeđo

2

70

2

70

2

70

2

66

Uporedni klavir

1

35

1

35

1

35

1

33

Teorija muzike

1

33

UKUPNO ČASOVA:

5

175

5

175

5

175

6

198

Učenici kontrabasa pohađaju nastavu predmeta Orkestar.

Učenici solo pevanja pohađaju nastavu predmeta Uporedni klavir.

Nastava kamerne muzike organizuje se za učenike IV, V i VI razreda šestogodišnjeg, kao i za učenike III i IV razreda četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja u slučaju kada škola nije u mogućnosti da formira velike ansamble – hor i orkestar i u okviru dodatne nastave.

Program nastave i učenja u osnovnoj muzičkoj školi prilagođava se učenicima sa smetnjama i invaliditetom, putem sprovođenja mera individualizacije (prilagođavanjem prostora i uslova, metoda rada, didaktičkog materijala, načina davanja instrukcije i dr, kao i izmenama sadržaja aktivnosti, sadržaja učenja i ishoda obrazovanja i vaspitanja), odnosno pripremom individualnog obrazovnog plana, u skladu sa pravilnikom kojim se propisuju bliža uputstvima za ostvarivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje.

Učenici koji su započeli obrazovanje u osnovnoj muzičkoj školi pre školske 2019/2020. godine završavaju školovanje po Pravilniku o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/2010), odnosno po starom pravilniku o nastavnom planu i programu.

Po starom pravilniku, osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje traje dve, četiri ili šest godina i ostvaruje se u skladu sa posebnim zakonom i školskim programom. Realizuje se u dva ciklusa.

Šestogodišnje muzičko obrazovanje i vaspitanje

PREDMET

RAZRED

Trajanje obrazovanja

PRVI CIKLUS

DRUGI CIKLUS

I

II

III

IV

V

VI

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

Instrument

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

6 godina

Solfeđo

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Teorija muzike

1

35

Hor/ Orkestar/

Kamerna muzika

2

70

2

70

2

70

UKUPNO ČASOVA:

4

140

4

140

4

140

6

210

6

210

7

245

Četvorogodišnje muzičko obrazovanje i vaspitanje

PREDMET

RAZRED

Trajanje obrazovanja

PRVI CIKLUS

DRUGI CIKLUS

I

II

III

IV

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

4 godine

Instrument

2

70

2

70

2

70

2

70

Solfeđo

2

70

2

70

2

70

2

70

Teorija muzike

1

35

Hor/Orkestar/Kamerna muzika

2

70

2

70

UKUPNO ČASOVA:

4

140

4

140

6

210

7

245

Dvogodišnje muzičko obrazovanje i vaspitanje

PREDMET

RAZRED

Trajanje obrazovanja

PRVI CIKLUS

DRUGI CIKLUS

I

II

ned.

god.

ned.

god.

2 godine

Pevanje

2

70

2

70

Solfeđo

3

105

2

70

Teorija muzike

1

35

Uporedni klavir

1

35

1

35

UKUPNO ČASOVA:

6

210

6

210

Ispiti u osnovnoj muzičkoj školi

Koji ispiti se polažu u osnovnoj muzičkoj školi možete pogledati na stranici ISPITI