Одсек за музичку продукцију и обраду звука

Музичка школа “Јосиф Маринковић“ из Зрењанина спроводи делатност средњег музичког образовања и васпитања према Правилнику о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу (“Службени гласник РС  – Просветни гласник“, бр. 8/2020), као и према Правилнику о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада култура, уметност и јавно информисање (“Службени гласник РС – Просветни гласник“ 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13, 14/13 и 10/16).

Зашто Одсек за музичку продукцију и обраду звука?

По завршетку школовања на Одсеку за музичку продукцију и обраду звука ученик
стиче звање:
ДИЗАЈНЕР ЗВУКА

Током четворогодишњег школовања, Главни предмет је Звучно-музички процес, МИДИ
и Звучно-музички процес, савремена МИДИ композиција и продукција.

Општеобразовни предмети

Општеобразовни предмети

I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

УКУПНО

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

I УКУПНО 

15

 

525

 

15

 

525

 

15

 

525

 

14

 

462

   

2037

 
  1.  

Српски језик и књижевност

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

99

 

12

 

414

 

1.1.

_________ језик и књижевност*

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

99

 

12

 

414

 

2.

Српски као нематерњи језик**

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

276

 

3.

Страни језик

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

276

 

4.

Други страни језик

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

276

 

5.

Филозофија

            

2

 

66

 

2

 

66

 

6.

Психологија 

        

2

 

70

     

2

 

70

 

7.

Социологија 

    

1

 

35

         

1

 

35

 

8.

Историја 

2

 

70

 

2

 

70

 

1

 

35

     

5

 

206

 

9.

Математика

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

208

 

10.

Физика

1

 

35

             

1

 

35

 

11.

Информатика

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

33

 

4

 

140

 

12.

Физичко и здравствено васпитање

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

66

 

8

 

276

 

II  ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

33

 

4

 

138

 

1.

Грађанско васпитање/Верска настава***

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

33

 

4

 

138

 

УКУПНО I + II

16

 

560

 

16

 

560

 

16

 

560

 

14

 

558

 

63

 

2238

 

*Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.

**Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.

***Ученик бира један од понуђених изборних програма.

Ко су наставници општеобразовних предмета погледајте кликом на СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

Стручнотеоријски предмети

III СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

УКУПНО

недељно

годишње

 

недељно

годишње

 

недељно

годишње

 

недељно

годишње

 

недељно

годишње

 

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

III УКУПНО

11

 

385

  

17

 

595

  

20

 

700

  

21

 

693

  

68

 

2373

  

1.

Звучно-музички процес, МИДИ 

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

       

6

 

210

  

2.

Савремена МИДИ композиција и продукција

               

3

 

99

  

3

 

99

  

3.

Солфеђо

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

8

 

276

  

4.

Хармонија

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

8

 

276

  

5.

Музички облици

     

1

 

35

  

2

 

70

  

2

 

66

  

5

 

171

  

6.

Музички инструменти

     

1

 

35

            

1

 

35

  

7.

Контрапункт

          

2

 

70

  

2

 

66

  

4

 

136

  

8.

Историја музике са упознавањем музичке литературе

     

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

6

 

206

  

9.

Национална  историја музике

               

1

 

33

  

1

 

33

  

11.

Упоредни клавир

1

 

35

  

1

 

35

  

1

 

35

  

1

 

33

  

4

 

138

  

12.

Хор

2

 

70

  2 70            

4

 

140

  

13.

Хорске партитуре

          

1

 

35

  

1

 

33

  

2

 

68

  

14.

Звучно-музички процес АУДИО

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

       

6

 

210

  

15.

Основе дизајнирања звука за медије позориште,телевизију

          

1

 

35

  

1

 

33

  

2

 

68

  

16.

Савремена хармонија са импровизацијом и оркестрацијом

          

1

 

35

  

1

 

33

  

2

 

68

  

17.

Основе пројектовања електро акустичне композиције

               

1

 

33

  

1

 

33

  

18.

Аудио техника

     

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

6

 

206

  

19.

Основи акустике

     

2

 

70

            

2

 

70

  

УКУПНО (I+II)+III

16+11/27

16+17/33

16 +20/36

15+21/36

68/2373

Ко су наставници стручнотеоријских предмета погледајте кликом на СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СТРУЧНОТЕОРИЈСКИХ ПРЕДМЕТА

Стручнотеоријски предмети

OMP-strucno-teorijski-predmeti-tabela

Детаљније о пријемном испиту за упис у средњу музичку школу, као и о осталим испитима током школовања, погледајте на страници ИСПИТИ

Погледајте и друга два смера