Одсек класичне музике

Музичка школа “Јосиф Маринковић“ из Зрењанина спроводи делатност средњег музичког образовања и васпитања према Правилнику о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу (“Службени гласник РС  – Просветни гласник“, бр. 8/2020), као и према Правилнику о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада култура, уметност и јавно информисање (“Службени гласник РС – Просветни гласник“ 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13, 14/13 и 10/16).

Зашто Одсек класичне музике?

По завршетку школовања на Одсеку класичне музике ученик стиче звање:

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

Током четворогодишњег школовања, Главни предмет је Инструмент или Соло певање.

Општеобразовни предмети

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ У СРЕДЊОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ*

Општеобразовни предмети

I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

УКУПНО

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

I УКУПНО 

15

 

525

 

15

 

525

 

15

 

525

 

14

 

462

   

2037

 
  1.  

Српски језик и књижевност

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

99

 

12

 

414

 

1.1.

_________ језик и књижевност*

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

99

 

12

 

414

 

2.

Српски као нематерњи језик**

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

276

 

3.

Страни језик

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

276

 

4.

Други страни језик

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

276

 

5.

Филозофија

            

2

 

66

 

2

 

66

 

6.

Психологија 

        

2

 

70

     

2

 

70

 

7.

Социологија 

    

1

 

35

         

1

 

35

 

8.

Историја 

2

 

70

 

2

 

70

 

1

 

35

     

5

 

206

 

9.

Математика

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

208

 

10.

Физика

1

 

35

             

1

 

35

 

11.

Информатика

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

33

 

4

 

140

 

12.

Физичко и здравствено васпитање

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

66

 

8

 

276

 

II  ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

33

 

4

 

138

 

1.

Грађанско васпитање/Верска настава***

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

33

 

4

 

138

 

УКУПНО I + II

16

 

560

 

16

 

560

 

16

 

560

 

14

 

558

 

63

 

2238

 

*Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.

**Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.

***Ученик бира један од понуђених изборних програма.

Ко су наставници општеобразовних предмета погледајте кликом на СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

Стручнотеоријски предмети

Стручнотеоријски предмети

III СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

УКУПНО

недељно

годишње

 

недељно

годишње

 

недељно

годишње

 

недељно

годишње

 

недељно

годишње

 

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

III УКУПНО

13

 

455

  

17

 

595

  

17

 

595

  

19

 

627

  

66

 

2272

  

1.

Главни предмет: инструмент или соло певање

3

 

105

  

3

 

105

  

3

 

105

  

3

 

99

  

12

 

414

  

2.

Солфеђо 

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

8

 

276

  

3.

Хармонија

2

 

70

  

2

 

70

  

1

 

35

  

1

 

33

  

6

 

208

  

4.

Музички облици

     

1

 

35

  

2

 

70

  

2

 

66

  

5

 

171

  

5.

Музички инструменти

     

1

 

35

            

1

 

35

  

6.

Контрапункт

          

1

 

35

  

2

 

66

  

3

 

101

  

7.

Етномузикологија

1

 

35

  

1

 

35

            

2

 

70

  

8.

Историја музике са упознавањем музичке литературе

     

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

6

 

206

  

9.

Национална  историја музике

               

1

 

33

  

1

 

33

  

10.

Камерна музика

1

 

35

  

1

 

35

  

2

 

70

  

2

 

66

  

6

 

206

  

11.

Читање са листа

1

 

35

  

1

 

35

  

1

 

35

  

1

 

33

  

4

 

138

  

12.

Клавирски дуо*

1

 

35

  

1

 

35

  

1

 

35

  

1

 

33

  

4

 

138

  

13.

Оркестар-хор

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

8

 

276

  

14.

Упоредни клавир**

1

 

35

  

1

 

35

  

1

 

35

  

1

 

33

  

4

 

138

  

15.

Италијански језик***

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

8

 

276

  

УКУПНО (I+II)+III

16+13/29

16+19/33

16+17/33

15+19/34

 

*Предмет имају само ученици клавира

**Предмет имају сви ученици осим ученика клавира

***Предмет имају само ученици соло певања

Ко су наставници стручнотеоријских предмета погледајте кликом на СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СТРУЧНОТЕОРИЈСКИХ ПРЕДМЕТА

Детаљније о пријемном испиту за упис у средњу музичку школу, као и о осталим испитима током школовања, погледајте на страници ИСПИТИ

Погледајте и друга два смера