Одсек за музичку теорију

Музичка школа “Јосиф Маринковић“ из Зрењанина спроводи делатност средњег музичког образовања и васпитања према Правилнику о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу (“Службени гласник РС  – Просветни гласник“, бр. 8/2020), као и према Правилнику о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада култура, уметност и јавно информисање (“Службени гласник РС – Просветни гласник“ 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13, 14/13 и 10/16).

Зашто Одсек за музичку теорију?

По завршетку школовања на Одсеку за музичку теорију ученик стиче звање:

МУЗИЧКИ САРАДНИК

Током четворогодишњег школовања, Главни предмет је Солфеђо/Хармонија.

Општеобразовни предмети

Општеобразовни предмети

I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

УКУПНО

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

I УКУПНО 

15

 

525

 

15

 

525

 

15

 

525

 

14

 

462

   

2037

 
  1.  

Српски језик и књижевност

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

99

 

12

 

414

 

1.1.

_________ језик и књижевност*

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

99

 

12

 

414

 

2.

Српски као нематерњи језик**

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

276

 

3.

Страни језик

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

276

 

4.

Други страни језик

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

276

 

5.

Филозофија

            

2

 

66

 

2

 

66

 

6.

Психологија 

        

2

 

70

     

2

 

70

 

7.

Социологија 

    

1

 

35

         

1

 

35

 

8.

Историја 

2

 

70

 

2

 

70

 

1

 

35

     

5

 

206

 

9.

Математика

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

208

 

10.

Физика

1

 

35

             

1

 

35

 

11.

Информатика

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

33

 

4

 

140

 

12.

Физичко и здравствено васпитање

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

66

 

8

 

276

 

II  ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

33

 

4

 

138

 

1.

Грађанско васпитање/Верска настава***

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

33

 

4

 

138

 

УКУПНО I + II

16

 

560

 

16

 

560

 

16

 

560

 

14

 

558

 

63

 

2238

 

*Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.

**Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.

***Ученик бира један од понуђених изборних програма.

Ко су наставници општеобразовних предмета погледајте кликом на СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

Стручнотеоријски предмети

OMP-strucno-teorijski-predmeti-tabela

Стручнотеоријски предмети

 

III  СТРУЧНИ

ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

УКУПНО

недељно

годишње

 

недељно

годишње

 

недељно

годишње

 

недељно

годишње

 

недељно

годишње

 

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

III УКУПНО

12

 

420

  

16

 

560

  

19

 

665

  

21

 

693

  

68

 

2338

  

1.

Солфеђо 

3

 

105

  

3

 

105

  

3

 

105

  

3

 

99

  

12

 

414

  

2.

Хармонија 

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

8

 

276

  

3.

Хармонска пратња

2

 

70

                 

2

 

70

  

4.

Аранжирање

     

1

 

35

  

1

 

35

  

1

 

33

  

3

 

103

  

5.

Музички облици

     

1

 

35

  

2

 

70

  

2

 

66

  

5

 

171

  

6.

Музички инструменти

     

1

 

35

            

1

 

35

  

7.

Контрапункт

          

2

 

70

  

2

 

66

  

4

 

136

  

8.

Етномузикологија

1

 

35

  

1

 

35

            

2

 

70

  

9.

Историја музике са упознавањем музичке литературе

     

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

6

 

206

  

10.

Национална  историја музике

               

1

 

33

  

1

 

33

  

11.

Клавир 

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

8

 

276

  

12.

Хор

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

8

 

276

  

13.

Хорске партитуре

     

1

 

35

  

1

 

35

       

2

 

70

  

14.

Дириговање

          

2

 

70

  

2

 

66

  

4

 

136

  

15.

Увод у компоновање

               

2

 

66

  

2

 

66

  

УКУПНО (I+II)+III

16+12/28

16+16/32

16+19/35

15+21/36

68/2338

 

Ко су наставници стручнотеоријских предмета погледајте кликом на СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СТРУЧНОТЕОРИЈСКИХ ПРЕДМЕТА

Детаљније о пријемном испиту за упис у средњу музичку школу, као и о осталим испитима током школовања, погледајте на страници ИСПИТИ

Погледајте и друга два смера