Odsek klasične muzike

Muzička škola ”Josif Marinković” iz Zrenjanina sprovodi delatnost srednjeg muzičkog obrazovanja i vaspitanja prema Pravilniku o planu i programu nastave i učenja umetničkog obrazovanja i vaspitanja za srednju muzičku školu (”Službeni glasnik RS  – Prosvetni glasnik”, br. 8/2020), kao i prema Pravilniku o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada kultura, umetnost i javno informisanje (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik” 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13, 14/13 i 10/16).

Zašto Odsek klasične muzike?

Po završetku školovanja na Odseku klasične muzike učenik stiče zvanje:

MUZIČKI IZVOĐAČ KLASIČNE MUZIKE

Tokom četvorogodišnjeg školovanja, Glavni predmet je Instrument ili Solo pevanje.

Opšteobrazovni predmeti

OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI U SREDNJOJ MUZIČKOJ ŠKOLI*

Opšteobrazovni predmeti

I OBAVEZNI PREDMETI

I RAZRED

II RAZRED

III RAZRED

IV RAZRED

UKUPNO

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

I UKUPNO 

15

 

525

 

15

 

525

 

15

 

525

 

14

 

462

   

2037

 
  1.  

Srpski jezik i književnost

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

99

 

12

 

414

 

1.1.

_________ jezik i književnost*

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

99

 

12

 

414

 

2.

Srpski kao nematernji jezik**

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

276

 

3.

Strani jezik

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

276

 

4.

Drugi strani jezik

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

276

 

5.

Filozofija

            

2

 

66

 

2

 

66

 

6.

Psihologija 

        

2

 

70

     

2

 

70

 

7.

Sociologija 

    

1

 

35

         

1

 

35

 

8.

Istorija 

2

 

70

 

2

 

70

 

1

 

35

     

5

 

206

 

9.

Matematika

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

208

 

10.

Fizika

1

 

35

             

1

 

35

 

11.

Informatika

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

33

 

4

 

140

 

12.

Fizičko i zdravstveno vaspitanje

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

66

 

8

 

276

 

II  IZBORNI PROGRAMI

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

33

 

4

 

138

 

1.

Građansko vaspitanje/Verska nastava***

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

33

 

4

 

138

 

UKUPNO I + II

16

 

560

 

16

 

560

 

16

 

560

 

14

 

558

 

63

 

2238

 

*Naziv jezika nacionalne manjine u školama u kojima se nastava održava na maternjem jeziku nacionalne manjine.

**Realizuje se u školama u kojima se nastava održava na maternjem jeziku nacionalne manjine.

***Učenik bira jedan od ponuđenih izbornih programa.

Ko su nastavnici opšteobrazovnih predmeta pogledajte klikom na STRUČNO VEĆE NASTAVNIKA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

Stručnoteorijski predmeti

STRUČNI PREDMETI

Stručnoteorijski predmeti

III STRUČNI 

PREDMETI

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

ČETVRTI RAZRED

UKUPNO

nedeljno

godišnje

 

nedeljno

godišnje

 

nedeljno

godišnje

 

nedeljno

godišnje

 

nedeljno

godišnje

 

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

III UKUPNO

13

 

455

  

17

 

595

  

17

 

595

  

19

 

627

  

66

 

2272

  

1.

Glavni predmet: instrument ili solo pevanje

3

 

105

  

3

 

105

  

3

 

105

  

3

 

99

  

12

 

414

  

2.

Solfeđo 

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

8

 

276

  

3.

Harmonija

2

 

70

  

2

 

70

  

1

 

35

  

1

 

33

  

6

 

208

  

4.

Muzički oblici

     

1

 

35

  

2

 

70

  

2

 

66

  

5

 

171

  

5.

Muzički instrumenti

     

1

 

35

            

1

 

35

  

6.

Kontrapunkt

          

1

 

35

  

2

 

66

  

3

 

101

  

7.

Etnomuzikologija

1

 

35

  

1

 

35

            

2

 

70

  

8.

Istorija muzike sa upoznavanjem muzičke literature

     

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

6

 

206

  

9.

Nacionalna  istorija muzike

               

1

 

33

  

1

 

33

  

10.

Kamerna muzika

1

 

35

  

1

 

35

  

2

 

70

  

2

 

66

  

6

 

206

  

11.

Čitanje sa lista

1

 

35

  

1

 

35

  

1

 

35

  

1

 

33

  

4

 

138

  

12.

Klavirski duo*

1

 

35

  

1

 

35

  

1

 

35

  

1

 

33

  

4

 

138

  

13.

Orkestar-hor

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

8

 

276

  

14.

Uporedni klavir**

1

 

35

  

1

 

35

  

1

 

35

  

1

 

33

  

4

 

138

  

15.

Italijanski jezik***

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

8

 

276

  

UKUPNO (I+II)+III

16+13/29

16+19/33

16+17/33

15+19/34

 

*Predmet imaju samo učenici klavira

**Predmet imaju svi učenici osim učenika klavira

***Predmet imaju samo učenici solo pevanja

Ko su nastavnici stručnoteorijskih predmeta pogledajte klikom na STRUČNO VEĆE NASTAVNIKA STRUČNOTEORIJSKIH PREDMETA

Detaljnije o prijemnom ispitu za upis u srednju muzičku školu, kao i o ostalim ispitima tokom školovanja, pogledajte na stranici ISPITI

Pogledajte i druga dva smera