70 godina postojanja skole

Muzička škola ''Josif Marinković'' iz Zrenjanina sprovodi delatnost osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja prema Nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja – Odsek za klasičnu muziku.

Na kraju svake školske godine vrši se provera muzičkih sposobnosti budućih učenika – prijemni ispit. Kandidati koji zadovoljavaju uslove upisuju se u I razred osnovne muzičke škole. Pored nastave odabranog instrumenta, odnosno solo pevanja, na Odseku za klasičnu muziku učenici tokom celokupnog osnovnog muzičkog školovanja izučavaju i predmet solfeđo. Postepeno se uvode i ostali predmeti: teorija muzike, orkestar, hor, kamerna muzika i uporedni klavir.

Osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje traje od dve do šest godina i ostvaruje se u skladu sa posebnim zakonom i školskim programom. Realizuje se u dva ciklusa (važi za sve postojeće programe). Prema Pravilniku o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja predviđena je starosna granica za upis u I razred osnovne muzičke škole:

PROGRAM OBRAZOVANJA:

 

MOŽE SE UPISATI UČENIK:

šestogodišnje

mlađi od 9 godina

četvorogodišnje

mlađi od 11 godina

(za kontrabas i udaralje – mlađi od 15 godina)

dvogodišnje

stariji od od 14 godina

 

Izuzetno, u I razred osnovne muzičke škole može se upisati i učenik stariji nego što je propisano, kao i dete predškolskog uzrasta, ukoliko na prijemnom ispitu ispolji izuzetne muzičke sposobnosti.

ŠESTOGODIŠNJE MUZIČKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE

U okviru šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja u Muzičkoj školi ''Josif Marinović'' iz Zrenjanina izučavaju se sledeći instrumenti: violina, violončelo, gitara, tambura, harfa, klavir, harmonika i flauta.

 

PREDMETI

PRVI CIKLUS

DRUGI CIKLUS

I razred

II razred

III razred

IV razred

V razred

VI razred

fond časova

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

Instrument

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Solfeđo

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Teorija muzike

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

35

Orkestar, hor, kamerna muzika

-

-

-

-

-

-

2

70

2

70

2

70

Ukupno časova:

4

140

4

140

4

140

6

210

6

210

7

245

 

ČETVOROGODIŠNJE MUZIČKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE

U okviru četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja u Muzičkoj školi ''Josif Marinović'' iz Zrenjanina izučavaju se sledeći instrumenti: kontrabas, mala harfa, klarinet, saksofon, truba, trombon i udaraljke.

 

PREDMETI

PRVI CIKLUS

DRUGI CIKLUS

I razred

II razred

III razred

IV razred

fond časova

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

Instrument

2

70

2

70

2

70

2

70

Solfeđo

2

70

2

70

2

70

2

70

Teorija muzike

-

-

-

-

-

-

1

35

Orkestar, hor, kamerna muzika

-

-

-

-

2

70

2

70

Ukupno časova:

4

140

4

140

6

210

7

245

 

DVOGODIŠNJE MUZIČKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE

U okviru dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja u Muzičkoj školi ''Josif Marinović'' iz Zrenjanina izučava se program solo pevanja.

 

PREDMETI

PRVI CIKLUS

DRUGI CIKLUS

I razred

II razred

fond časova

ned.

god.

ned.

god.

Solo pevanje

2

70

2

70

Solfeđo

3

105

2

70

Teorija muzike

-

-

1

35

Uporedni klavir

1

35

1

35

Ukupno časova:

6

210

6

210

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!