70 godina postojanja skole

UPIS U SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU

Učenici se upisuju u muzičku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

-          uspeha na prijemnom ispitu i

-          uspeha u prethodnom školovanju, i to:

a) opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi,

b) opšteg uspeha iz poslednja tri završna razreda osnovne škole.

a) Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od šest godina iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju IV, V i VI razreda i pomnože se brojem 2.

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od četiri godine iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju II, III i IV razreda i pomnože se brojem 2.

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od dve godine iskazuje se brojem bodova tako što se srednja ocena na kraju II razreda pomnoži brojem 6.

Ukupan broj bodova zaokruži se na dve decimale. Na osnovu opšteg uspeha u muzičkoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

b) Opšti uspeh u poslednja tri razreda osnovne škole, koje je kandidat završio, iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju VI, VII i VIII razreda osnovne škole i pomnože se brojem 2.

Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale. Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

 

VOKALNO-INSTRUMENTALNI ODSEK

Kandidati za upis na voklano-instrumentalni odsek mogu da ostvare najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

Instrument/Solo pevanje

200 bodova

Solfeđo sa teorijom muzike – usmeni ispit

100 bodova

 

Kandidat za upis u srednju muzičku školu položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje: 120 bodova iz Instrumenta/Solo pevanja i 60 bodova iz Solfeđa sa teorijom muzike.

 

TEORETSKI ODSEK i ODSEK ZA MUZIČKU PRODUKCIJU I SNIMANJE ZVUKA

Kandidati za upis na teoretski odsek, kao i za odsek za muzičku produkciju i snimanje zvuka, mogu da ostvare najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

Solfeđo – usmeni ispit

100 bodova

Solfeđo – pismeni ispit

100 bodova

Teorija muzike – pismeni ispit

100 bodova

 

Kandidat za upis u srednju muzičku školu položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje: 60 bodova na usmenom ispitu iz Solfeđa, 60 bodova na pismenom ispitu iz Solfeđa i 60 bodova na testu iz Teorije muzike.

 

Kada veći broj kandidata, od broja predviđenog za upis u srednju muzičku školu, ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju (do broja predviđenog za upis) imaju kandidati koji imaju veći broj bodova iz Glavnog predmeta (Instrumenta/Solo pevanja za vokalno-instrumentalni odsek, odnosno Solfeđa za teoretski odsek i odsek za muzičku produkciju i snimanje zvuka).

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!